top of page

Integritetspolicy

Personuppgifter

Denna integritetspolicy syftar till att beskriva hur Hudterapeuten C (”Hudterapeuten C” eller ”vi”) som personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning. Integritetspolicyn redogör även för dina rättigheter och hur du gör dessa gällande.

Insamling av personuppgifter

Hudterapeuten C samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss via vår webbplats, vid behandling eller en beställning via vår webbshop. Vi samlar även in och behandlar personuppgifter som tillhandahålls från dig om du deltar i en undersökning, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via e-post, telefon och sociala medier. Hudterapeuten C är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter tillhöriga kontaktpersoner eller företrädare för våra befintliga och potentiella leverantörer eller samarbetspartners. Sådana uppgifter kan vi ha fått del av direkt från dig, din arbetsgivare eller annan tredje part.
Vi kan även komma att samla in personuppgifter från någon annan (tredje part) för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig eller uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. Om en behandling eller köp finansieras via en extern part kan Hudterapeuten C få information från dessa. Sådan information avser endast det som är relevant för betalningen.
Hudterapeuten C använder cookies och liknande tekniker på sin webbplats.

Behandling av dina personuppgifter

Av informationen nedan framgår för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, vilken rättslig grund vi har som stöd för att få behandla dina personuppgifter samt hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Ändamål

Hudterapeuten C behandlar dina personuppgifter för följande ändamål.

 • För att utföra de behandlingar som efterfrågats och för att kunna säkerställa en korrekt behandling och uppföljning samt ge råd inför och i samband med detta.

 • Administration i syfte att kunna utföra de behandlingar som efterfrågats.

 • För att kunna upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning.

 • Kvalitetssäkring och utveckling i verksamheten.

 • Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten.

 • Hantering och utredning av eventuella klagomål och händelser som har medfört allvarlig skada.​


Kategorier av personuppgifter

Hudterapeuten C behandlar följande personuppgifter

 • Namn och personnummer

 • Adressuppgifter

 • Telefonnummer och e-post

 • Betalningsinformation

 • Information om hälsotillstånd, eventuella sjukdomar, allergier och överkänslighet för vissa ämnen.

 • Patientens önskemål om behandling, väsentliga uppgifter om utförda och planerade behandlingar.

 • Fotografier

 • Information om lämnade och återkallade samtycken.

Rättslig grund

Rättsliga förpliktelser: Hantering av bokning och kommunikation med dig i anledning av en bokning är nödvändig för att fullgöra våra åtagande enligt avtalet med dig. Resterande ändamål behandlas med stöd av ditt samtycke – för att kunna utföra behandlingen och säkerställa en korrekt utförd behandling, säkra kvaliteten samt hantera fakturering med mera. Dina personuppgifter kan också samlas in och behandlas för att bolaget ska kunna efterleva vissa lagstadgade skyldigheter.

Lagringstid

Uppgifter lagras inte längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen om inte annat följer av lag. Uppgifter som omfattas av bokföringslagen bevaras i sju år enligt bokföringslagen.

Före- och efterbilder

Via Hudterapeuten C webbplats och sociala mediekonton publicerar Hudterapeuten C före- och efterbilder på kunder som har utfört behandlingar. Detta sker för att vi ska kunna visa vad vi erbjuder och tillhandahålla information om vår verksamhet i marknadsföringssyfte. Publicering av före- och efterbilder kommer endast att ske efter inhämtandet av ditt skriftliga samtycke och du kan när som helst återkalla detta samtycke. Innan samtycke lämnas kommer du att få erforderlig information för att du ska kunna fatta ett informerat beslut och förstå vad samtycket innebär samt att du har rätt att återkalla ditt samtycke.

Överföring av personuppgifter

Hudterapeuten C iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi överför endast personuppgifter som beskrivet nedan.

 • Överföring till andra företag - Hudterapeuten C kan överföra dina personuppgifter till ett annat företag, i syfte att förvalta eller utföra tjänster så som IT, bokföring, kreditupplysning eller andra tjänster till Hudterapeuten C.

 • Affärstransaktioner - Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet eller företag, kan dina personuppgifter vidarebefordras till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och överföras till de nya ägarna av bolagsverksamheten.

 • Dina personuppgifter kan också komma att överföras till relevanta myndigheter när detta är tillåtet och nödvändigt enligt lag.

Ovanstående överföringar kan endast utföras till företag inom EU eller EES eller andra länder eller internationella organisationer som säkerställer en adekvat skyddsnivå. Överföringar till tredjeländer och internationella organisationer får under alla omständigheter endast utföras i full överensstämmelse med Dataskyddsförordningen och artiklarna 44-49 i den förordningen. Du har rätt att av Hudterapeuten C få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och information om de mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till. Detta gäller särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.

Kontaktuppgifter för frågor gällande hantering av personuppgifter

Hudterapeuten C är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som nämnts ovan. Du kan när som helst, genom att kontakta oss för att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig, begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du kan också återkalla ditt samtycke helt eller delvis begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Hudterapeuten C

Org.nr: 559265-1482

Adress: Drabantgatan 4, 194 33 Upplands Väsby

Tel: 08-550 118 86

E-post: info@hudterapeutenc.com

Sekretesspolicy: FAQ
bottom of page